തീര്‍‍ത്ഥവാണി (ഭാഗം 1)

150.00

SKU: 103 Category:

Description

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ലേഖനസമാഹാരം ഒന്നാം ഭാഗം. ഭാഗവതപുരാണം, ശിവപുരാണം, ആത്മപുരാണം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

You may also like…