ഐതരേയോപനിഷത്ത് – ഒരു പഠനം

50.00

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

ദശോപനിഷത്തുകളില്‍ ഒന്നായ ഐതരേയോപനിഷത്തിന്റെ ഒരു പഠനം. വേദാന്തത്തിലെ പ്രധാനതത്ത്വങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കും വിധം ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

SKU: 107 Category:

Description

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍

ദശോപനിഷത്തുകളില്‍ ഒന്നായ ഐതരേയോപനിഷത്തിന്റെ ഒരു പഠനം. വേദാന്തത്തിലെ പ്രധാനതത്ത്വങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കും വിധം ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.