തീര്‍‍ത്ഥവാണി (ഭാഗം 2)

150.00

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ലേഖനസമാഹാരം രണ്ടാം ഭാഗം. ഹൈന്ദവധര്‍മ്മസംബന്ധിയായ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പോലും മനസ്സിലാകും വിധം ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

SKU: 104 Category:

Description

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ലേഖനസമാഹാരം രണ്ടാം ഭാഗം. ഹൈന്ദവധര്‍മ്മസംബന്ധിയായ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പോലും മനസ്സിലാകും വിധം ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

You may also like…