ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (വ്യാഖ്യാനം)

70.00

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
ഉള്ളടക്കം : വൈദികമായ ശാന്തിമന്ത്രങ്ങളുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനം. ആദ്ധ്യാത്മികസാധന പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്കും ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

SKU: 106 Category:

Description

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
ഉള്ളടക്കം : വൈദികമായ ശാന്തിമന്ത്രങ്ങളുടെ മലയാളവ്യാഖ്യാനം. ആദ്ധ്യാത്മികസാധന പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്കും ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.