തീര്‍‍ത്ഥവാണി (ഭാഗം 3)

150.00

ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ലേഖനസമാഹാരം മൂന്നാം ഭാഗം. ഹൈന്ദവധര്‍മ്മസംബന്ധിയായ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുംവിധം ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

SKU: 111 Category:

Description

ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികളുടെ ലേഖനസമാഹാരം മൂന്നാം ഭാഗം. ഹൈന്ദവധര്‍മ്മസംബന്ധിയായ നിരവധി വിഷയങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുംവിധം ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

You may also like…