ബ്രഹ്മവിദ്യ

45.00

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
മലയാളപദ്യരൂപത്തിലുള്ള വേദാന്തകൃതി. ബാലാംബാദര്‍ശംനം, സ്കന്ദശരണാഗതി, ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നീ മൂന്നു പ്രകരണങ്ങളോടുകൂടി സഗുണപരവും നിർഗുണപരവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികതത്ത്വങ്ങളെ ലളിതമലയാളപദ്യങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

SKU: 105 Category:

Description

ഗ്രന്ഥകർത്താവ് : ശ്രീവിദ്യാനന്ദതീര്‍‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍
മലയാളപദ്യരൂപത്തിലുള്ള വേദാന്തകൃതി. ബാലാംബാദര്‍ശംനം, സ്കന്ദശരണാഗതി, ബ്രഹ്മവിദ്യ എന്നീ മൂന്നു പ്രകരണങ്ങളോടുകൂടി സഗുണപരവും നിർഗുണപരവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികതത്ത്വങ്ങളെ ലളിതമലയാളപദ്യങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.