തീര്‍‍ത്ഥപാദസമ്പ്രദായത്തിന്റെ കുലഗുരുവായ പരമപൂജ്യ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ തീര്‍‍ത്ഥപാദചട്ടമ്പിസ്വാമിതിരുവടികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങളും നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളും ലോകാനുഗ്രഹപരമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍കൂടി ജനസാമാന്യത്തിന്‌ പ്രയോജനകരമാക്കിത്തീര്‍‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ ശിഷ്യപ്രധാനികളില്‍ ഒരാളായ ശ്രീമദ് തീര്‍‍ത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമികള്‍ അയിരൂരില്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഗുരുകുലാശ്രമം.

ആശ്രമസങ്കേതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സ്വാമിജിയുടെ സങ്കല്പം സഫലമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപരമ്പരയില്‍ പെട്ടവര്‍‍ രൂപീകരിച്ചതാണ് ശ്രീവിദ്യാധിരാജഗുരുകുലാശ്രമം ട്രസ്റ്റ്. സ്വാമിജിയുടെ സങ്കല്പം ശ്രീമുഖത്തില്‍ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“പരിപാവനമായ ഭാരതവര്‍ഷത്തിലെ ലോകോത്തരമഹത്തരമായ അമൂല്യസമ്പത്ത് ബ്രഹ്മാത്മൈക്യ അദ്വൈതജ്ഞാനസിദ്ധാന്തമാകുന്നു. ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രക്രിയകളേയും പാരിപാടികങ്ങളായ പരിശീലനങ്ങളെയും പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ്‌ നമുക്ക് ആശ്രമങ്ങളും ജീവിതം തന്നെയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ‘മനുഷ്യരെ ആത്മാവില്‍ ഉയര്‍ത്തി നിര്‍ത്തുക’ എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം. സനാതനധര്‍മ്മത്തിന്റെ സാരസര്‍വ്വസ്വമായ തത്ത്വമസി മഹാവാക്യത്തിന്റെ‌ ലക്ഷ്യാര്‍ത്ഥമാണത്.”

Photo Gallery

ശ്രീവിദ്യാധിരാജഗുരുകുലാശ്രമം ട്രസ്റ്റ്
കാഞ്ഞീറ്റുകര പി.ഓ
അയിരൂര്‍ സൌത്ത്
പത്തനംതിട്ട (ജില്ല), 689611

+91 9447802864, +91 9947107211
[email protected]